DARIUSZ WOJTCZAK

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Blog

Cudzoziemcy w Polsce – podejmowanie działalności gospodarczej

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy z 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły, przy czym jej podejmowanie, wykonywanie i zakończenie jest wolne dla każdego na równych prawach. Czy jednak wolność działalności gospodarczej przysługuje osobom fizycznym nieposiadającym obywatelstwa polskiego (osobom zagranicznym)? Odpowiedź znajdziemy w ustawie z 06.03.2018r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców …

Cudzoziemcy w Polsce – podejmowanie działalności gospodarczej Read More »

Ustawy deweloperskie – którą stosować?

Już 01.07.2022r. w całości wejdzie w życie nowa ustawa deweloperska, czyli ustawa z 20.05.2021r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (dalej: nowa ustawa), co wiąże się z utratą mocy ustawy z 16.09.2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (dalej: stara ustawa). Nie oznacza to jednak, że stara ustawa nie będzie …

Ustawy deweloperskie – którą stosować? Read More »

Nabycie nieruchomości przez stowarzyszenie

Stowarzyszenia i stowarzyszenia zwykłe mogą nabywać nieruchomości, jednak w odmiennych trybach. Stowarzyszenie ma osobowość prawną, podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) i działa na podstawie pisemnego statutu, który zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach (dalej: POS) określa w szczególności: – władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje, – sposób …

Nabycie nieruchomości przez stowarzyszenie Read More »

Umowa między wspólnikiem i jednoosobową spółką z o.o.

W jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wszystkie udziały w kapitale zakładowym przysługują jedynemu wspólnikowi, ewentualnie jedynemu wspólnikowi i spółce, która nabyła udziały własne zgodnie z art. 200 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH). Taka spółka jest jednak odrębnym podmiotem prawa i może zawrzeć ze wspólnikiem umowę, np. sprzedaży, darowizny, zamiany, najmu, dzierżawy, o dzieło lub zlecenia. Skuteczne dokonanie czynności prawnej wymaga przestrzegania …

Umowa między wspólnikiem i jednoosobową spółką z o.o. Read More »

Wspólnota mieszkaniowa – odwołanie zarządcy

Art. 18 ustawy z 24.06.1994r. o własności lokali stanowi, że właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty przez dotychczasowych współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do …

Wspólnota mieszkaniowa – odwołanie zarządcy Read More »

Przejęcie spłaty kredytu

Częsta sytuacja: małżonkowie wspólnie zaciągają kredyt i kupują nieruchomość, jednak później rozwodzą się (ewentualnie ustanawiają rozdzielność majątkową) i przeprowadzają podział majątku wspólnego, polegający na przyznaniu nieruchomości jednemu z nich. Czy małżonek rezygnujący z prawa własności jest nadal zobowiązany do spłaty kredytu? Tak. Podział majątku wspólnego nie ma bezpośredniego wpływu na istnienie zobowiązania wobec kredytodawcy. Dwoje kredytobiorców pozostaje dłużnikami …

Przejęcie spłaty kredytu Read More »

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego

Lepiej nie pozbywać się pochopnie odpisu wyroku rozwodowego z klauzulą wykonalności dotyczącą alimentów… W wielu sytuacjach konieczne jest przedłożenie odpisu wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód ze stwierdzeniem prawomocności, np. przy zawarciu notarialnej umowy o podział majątku wspólnego lub w celu ujawnienia w księdze wieczystej współwłasności w częściach ułamkowych w miejsce małżeńskiej wspólności majątkowej. Wyrok staje się prawomocny, jeżeli nie przysługuje …

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego Read More »

Pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.

Każdy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników i wykonywać na nim prawo głosu. Z art. 243 § 1 Kodeksu spółek handlowych wynika, że prawo to nie ma charakteru osobistego, ponieważ wspólnik może udzielić w tym zakresie pełnomocnictwa, jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń. Niedopuszczalne jest całkowite wykluczenie tej możliwości w …

Pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. Read More »