DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Zbycie nieruchomości bez PIT – kiedy mija 5 lat?

Odpłatne zbycie nieruchomości (również jej części i udziału w nieruchomości), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Stąd osoba, która nabyła nieruchomość w styczniu 2017r., sprzeda ją bez PIT dopiero w 2023r. W razie wcześniejszej sprzedaży należy złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie roczne PIT-39 i zapłacić podatek według stawki 19% od dochodu, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po jego uzyskaniu.

W 2019r. wprowadzono jednak korzystne dla podatników modyfikacje sposobu obliczania pięcioletniego terminu. W przypadku zbycia nieruchomości lub wymienionych wyżej praw, nabytych w drodze spadku, okres 5 lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa przez spadkodawcę. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego nabycie spadku następuje z chwilą jego otwarcia, czyli śmierci spadkodawcy.

Podobnie jest w przypadku zbycia dokonanego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej (np. na skutek śmierci małżonka lub rozwodu) – okres 5 lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub prawa do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanie nieruchomości w trakcie trwania wspólności majątkowej. Są to jednak wyjątki od generalnej zasady i nie należy ich interpretować rozszerzająco. Obdarowany nie dolicza okresu, kiedy właścicielem sprzedawanej nieruchomości był darczyńca!

Stan prawny: 03.05.2023r.