DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Wyłączenie z masy upadłości

wyłączenie z masy upadłości

Na czym polega prawo upadłościowe, jakie skutki niesie za sobą ogłoszenie upadłości? Czym jest masa upadłości i czy wyłączenie z masy upadłości jest możliwe?

Prawo upadłościowe – co warto wiedzieć?

Zgodnie z art. 61 ustawy z 28.02.2003r. Prawo upadłościowe (dalej: PU) z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Dla niewypłacalnego dłużnika oznacza to utratę atrybutów związanych z własnością wszelkich składników majątkowych, m.in.:
– upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim (art. 75 ust. 1 PU),
– sędzia-komisarz określa zakres i czas korzystania przez upadłego lub osoby mu bliskie, którzy w dacie ogłoszenia upadłości zamieszkiwali w mieszkaniu znajdującym się w lokalu lub w budynku wchodzącym do masy upadłości, z tego mieszkania (art. 75 ust. 2 PU),
– czynności prawne upadłego dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości są nieważne (art. 77 ust. 1 PU),
– spełnienie świadczenia do rąk upadłego dokonane po obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych nie zwalnia z obowiązku spełnienia świadczenia do masy upadłości, chyba że równowartość świadczenia została przekazana przez upadłego do masy upadłości (art. 78 PU),
– nie można obciążyć składników masy upadłości hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości (art. 81 ust. 1 PU),
– syndyk niezwłocznie przystępuje do czynności zmierzających do likwidacji masy upadłości (art. 306 i następne PU).

Co wchodzi w skład masy upadłości?

W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez niego w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkami określonymi w art. 63-67a (art. 62 PU).

Wyłączenie z masy upadłości – na czym polega?

W przepisach PU przewidziano jednak możliwość zaniechania likwidacji określonych składników majątku upadłego (w praktyce – po kilku bezskutecznych próbach sprzedaży przez syndyka). W myśl art. 315 PU sędzia-komisarz może wyłączyć określone składniki majątku z masy upadłości, w tym nieruchomość lub jej ułamkową część, jeżeli nie można ich zbyć z zachowaniem przepisów ustawy, a dalsze pozostawanie tych składników majątku w masie upadłości będzie niekorzystne dla wierzycieli z uwagi na obciążenie masy upadłości związanymi z tym kosztami. Sędzia-komisarz wydaje postanowienie z urzędu albo na wniosek syndyka, wierzyciela lub upadłego, którym przysługuje zażalenie zarówno na pozytywne, jak i negatywne rozstrzygnięcie.

Czemu służy wyłączenie z masy upadłości?

Opisana czynność służy zabezpieczeniu interesu wierzycieli, jednak wywołuje pozytywne skutki również dla upadłego, który odzyskuje w pełni prawo korzystania, zarządu i rozporządzania określonym składnikiem majątku.

Powołany przepis stosuje się odpowiednio w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka).

Stan prawny: 07.08.2023r.