DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Ustawy deweloperskie – którą stosować?

Z dniem 01.07.2022r. w całości weszła w życie nowa ustawa deweloperska, czyli ustawa z 20.05.2021r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (dalej: nowa ustawa), co wiąże się z utratą mocy ustawy z 16.09.2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (dalej: stara ustawa).

Nie oznacza to jednak, że stara ustawa nie kształtuje już sytuacji prawnej deweloperów i ich klientów! Przyjrzyjmy się przepisom intertemporalnym.

1) Z art. 76 ust. 1 nowej ustawy wynika, że wprowadzono okres przejściowy do 01.07.2024r., w którym stara ustawa będzie stosowana do przedsięwzięć deweloperskich w przypadku łącznego spełnienia 2 warunków:
a) rozpoczęcia sprzedaży przed 01.07.2022r., czyli podania do publicznej wiadomości informacji na temat rozpoczęcia procesu oferowania lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w ramach określonego przedsięwzięcia deweloperskiego,
b) zawarcia przed 01.07.2022r. co najmniej 1 umowy deweloperskiej w rozumieniu art. 3 pkt 5 starej ustawy,
przy czym poza przepisami starej ustawy będą stosowane również art. 10 ust. 1-3, art. 11 oraz art. 43 ust. 1 pkt 7 i 9 nowej ustawy, dotyczące skutków wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego, obowiązku poinformowania nabywcy o zawarciu z innym bankiem takiej umowy oraz przesłanek odstąpienia od umowy deweloperskiej lub innej umowy zawieranej z deweloperem.

2) Do przedsięwzięć deweloperskich niespełniających warunków z pkt 1 będzie stosowana nowa ustawa.

3) W myśl art. 76 ust. 2 nowej ustawy do umów deweloperskich zawartych do 01.07.2024r. w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, o którym mowa w pkt 1, i co do których po 01.07.2024r. nie nastąpiło przeniesienie na nabywcę prawa własności lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, czy też prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość, stosuje się przepisy starej ustawy oraz art. 10 ust. 1-3, art. 11 oraz art. 43 ust. 1 pkt 7 i 9 nowej ustawy.

4) Zgodnie z art. 77 nowej ustawy, jeżeli w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego wydzielono zadanie inwestycyjne przed 01.07.2022r., a deweloper rozpoczął sprzedaż dotyczącą tego zadania po 01.07.2022r., do tego zadania inwestycyjnego stosuje się przepisy nowej ustawy.

Stan prawny: 03.05.2023r.