DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Ślad po przekształceniu

Dział III księgi wieczystej przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (z wyjątkiem hipotek), na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek). Można tam często znaleźć roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z 20.07.2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Co oznacza taki wpis, czy jest on przeszkodą w zbyciu nieruchomości i co zrobić, by go wykreślić?

Zgodnie z powołaną wyżej ustawą, z dniem 01.01.2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów, przy czym:
– położone na gruncie obiekty budowlane i urządzenia budowlane stały się jego częścią składową,
– istniejące w dniu przekształcenia obciążenia użytkowania wieczystego stały się obciążeniami nieruchomości,
– prawa związane z użytkowaniem wieczystym stały się prawami związanymi z własnością nieruchomości.
Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz właściciela dotychczasowego opłatę w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę przekształceniową wnosi się bez uprzedniego wezwania przez okres 20 lat (licząc od dnia przekształcenia), w terminie do 31 marca każdego roku. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania tego obowiązku może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Warto to zrobić, ponieważ z reguły będzie można skorzystać z bonifikaty.

Sąd z urzędu i bez opłat dokonuje w księdze wieczystej wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę, na podstawie zaświadczenia wydanego na wniosek lub z urzędu przez właściwy organ:
– starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej – w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
– dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego – w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty,
– wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa – w przypadku gruntów stanowiących własność odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego,
– dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot.

Wspomniane roszczenie nie stanowi przeszkody w zbyciu nieruchomości, zaś obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej przechodzi na nowego właściciela. W terminie 30 dni od dnia nabycia nieruchomości występuje on do właściwego organu o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty. Organ ten może wydać zaświadczenie z urzędu.

Wykreślenie roszczenia w dziale III księgi wieczystej następuje na wniosek właściciela nieruchomości, do którego załącza się zaświadczenie właściwego organu o wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej. Jeżeli wniosek nie jest składany przez notariusza, trzeba skorzystać z formularza sądowego (dostępnego na stronie www Kancelarii w zakładce Przydatne linki). Należy również uiścić opłatę stałą od wniosku w wysokości:
– 250,00 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej,
– 75,00 zł – w pozostałych przypadkach.

Stan prawny: 03.05.2023r.