DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Grunty pod wodami płynącymi

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi

Co oznacza symbol Wp w wypisie z rejestru gruntów? Co zrobić w przypadku zapisu o gruntach pod wodami powierzchniowymi płynącymi? Co z prawem własności gruntu w takich przypadkach?

Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi – co to oznacza?

Symbol Wp w wypisie z rejestru gruntów jest sygnałem alarmowym dla stron planowanej transakcji. Oznacza grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, czyli nieruchomość wyłączoną z obrotu cywilnoprawnego. Przepisy obowiązującej ustawy z 20.07.2017r. Prawo wodne stanowią, że śródlądowe wody płynące stanowią własność Skarbu Państwa i mają charakter wód publicznych, przy czym prawa właścicielskie w stosunku do nich wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Prawo własności gruntu pokrytego takimi wodami stanowi odrębny byt prawny, jednak z mocy ustawy przysługuje właścicielowi wód. Przejście gruntu do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (a także wykreślenie z zasobu) stwierdza w drodze decyzji właściwy starosta realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Wód Polskich.

Co zrobić w takiej sytuacji?

Po pierwsze, w ewidencji gruntów i budynków można dokonać zmian na podstawie decyzji ustalającej charakter wód. Wydaje ją minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, na wniosek Wód Polskich, właściciela nieruchomości przyległej do wód lub właściciela nieruchomości znajdującej się pod wodą, której dotyczy wniosek o ustalenie charakteru wód. Śródlądowe wody stojące, woda w rowie oraz woda w stawie, który nie jest napełniany w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej stanowią własność właściciela tej nieruchomości. Tym samym jej zbycie jest możliwe.

Po drugie, podmiot mający interes prawny lub faktyczny może zwrócić się do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej z wnioskiem o ustalenie linii brzegu. Podstawę ustalenia stanowi dostarczony przez wnioskodawcę projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, zawierający elementy wymienione w art. 220 ust. 6 Prawa wodnego. Decyzja ministra stanowi podstawę do dokonania zmian w ewidencji gruntów.

Stan prawny: 03.05.2023r.