DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Darowizna pieniężna zwolniona od podatku

darowizna zwolniona od podatku

Czym jest darowizna? Czy darowizna może być zwolniona od podatku? Jeżeli tak, to co podlega zwolnieniu? Jakie wymogi należy spełnić, aby przekazywanie darowizny odbyło się prawidłowo i zgodnie z prawem?

Czy darowizna jest zwolniona od podatku?

Z art. 4a ustawy z 28.07.1983r. o podatku od spadków i darowizn wynika, że darowizna środków pieniężnych na rzecz małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, itd.), wstępnych (rodziców, dziadków, itd.), pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy jest całkowicie zwolniona od podatku, o ile pamiętamy o spełnieniu kilku wymogów. Kwestia ta wciąż powraca w prasie i internecie, jest też przedmiotem licznych i często rozbieżnych interpretacji podatkowych. Co zrobić, by bezpiecznie skorzystać ze zwolnienia i nie narażać się na spór z urzędem skarbowym?

Jak skorzystać ze zwolnienia darowizny od podatku?

Po pierwsze, zawrzeć umowę darowizny. Po drugie, środki pieniężne przekazać z rachunku bankowego darczyńcy na rachunek bankowy obdarowanego lub jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (ewentualnie skorzystać z przekazu pocztowego). Wręczenie obdarowanemu gotówki, nawet w przypadku późniejszego wpłacenia jej na konto, jest złym pomysłem! Nie należy również przelewać środków bezpośrednio na rachunek dewelopera lub zbywcy nieruchomości w przypadku darowizny dokonanej na określony cel, np. z przeznaczeniem na zakup mieszkania. Po trzecie, o ile umowa darowizny nie była zawarta w formie aktu notarialnego, w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego zgłosić nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (formularz SD-Z2). Aktualną wersję formularza można pobrać za pośrednictwem naszej strony www, gdzie znajdą Państwo link „Deklaracje podatkowe”.

Zeznanie podatkowe a darowizna – co warto wiedzieć?

Obowiązki udokumentowania otrzymania pieniędzy oraz złożenia zeznania podatkowego nie obejmują przypadków, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty wolnej od podatku (obecnie 36.120,00 zł).

Jeżeli nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron, obowiązek zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego realizuje notariusz. Nie zwalnia to jednak stron od wymogu właściwego udokumentowania otrzymania darowizny, jeżeli jej wysokość przekracza kwotę wolną od podatku.

Stan prawny: 01.07.2023r.