DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Blog

Nabycie pierwszego mieszkania zwolnione od PCC

Sprzedaż prawa własności lokalu lub budynku mieszkalnego na rynku wtórnym (a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) podlega z reguły opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC), co wynika z art. 1

więcej »

Wyłączenie z masy upadłości

Zgodnie z art. 61 ustawy z 28.02.2003r. Prawo upadłościowe (dalej: PU) z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Dla niewypłacalnego dłużnika

więcej »

Przekazanie gospodarstwa rolnego następcy

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: KRO) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe

więcej »

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Z dniem 28.04.2023r. weszła w życie ustawa z 07.10.2022r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane. Czy to oznacza, że nie sprzedamy już mieszkania bez świadectwa charakterystyki energetycznej? Nie! Zgodnie z art.

więcej »

Prawo pierwokupu – definicja lasu

W art. 3 ustawy z 28.09.1991r. o lasach (dalej: UOL) las zdefiniowano jako grunt: 1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami

więcej »

Ustawy deweloperskie – którą stosować?

Z dniem 01.07.2022r. w całości weszła w życie nowa ustawa deweloperska, czyli ustawa z 20.05.2021r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (dalej: nowa ustawa),

więcej »

Nabycie nieruchomości przez stowarzyszenie

Stowarzyszenia i stowarzyszenia zwykłe mogą nabywać nieruchomości, jednak w odmiennych trybach. Stowarzyszenie ma osobowość prawną, podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) i działa na podstawie pisemnego statutu, który zgodnie

więcej »

Wspólnota mieszkaniowa – odwołanie zarządcy

Art. 18 ustawy z 24.06.1994r. o własności lokali stanowi, że właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością

więcej »

Przejęcie spłaty kredytu

Częsta sytuacja: małżonkowie wspólnie zaciągają kredyt i kupują nieruchomość, jednak później rozwodzą się (ewentualnie ustanawiają rozdzielność majątkową) i przeprowadzają podział majątku wspólnego, polegający na przyznaniu nieruchomości jednemu z nich.

więcej »

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego

Lepiej nie pozbywać się pochopnie odpisu wyroku rozwodowego z klauzulą wykonalności dotyczącą alimentów… W wielu sytuacjach konieczne jest przedłożenie odpisu wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód ze stwierdzeniem prawomocności, np. przy zawarciu

więcej »

Wykreślenie hipoteki z pomocą depozytu sądowego

Z art. 94 ustawy z 06.07.1982r. o księgach wieczystych i hipotece wynika, że wygaśnięcie hipoteki jest następstwem wygaśnięcia wierzytelności zabezpieczonej oraz braku możliwości powstania kolejnych wierzytelności hipotecznych z danego stosunku prawnego. Co do zasady

więcej »

Wykreślenie hipoteki z pomocą BGK

W księgach wieczystych można znaleźć hipoteki wpisane kilkadziesiąt lat temu na rzecz nieistniejących już banków lub innych instytucji (wierzycieli hipotecznych). Nie znikną one z upływem czasu, mogą też zniechęcić

więcej »

Nabycie nieruchomości od osoby nieuprawnionej

Czy można skutecznie nabyć nieruchomość od osoby niebędącej właścicielem? Tak, ale tylko w określonych sytuacjach. Nabycie własności nieruchomości może mieć charakter pierwotny lub pochodny. W przypadku nabycia pierwotnego nie występuje następstwo prawne

więcej »

Własność bez ograniczeń

Możliwość rozporządzania nieruchomością to jeden z podstawowych atrybutów prawa własności. W pewnych sytuacjach ustawodawca wprowadza jednak ograniczenia. Przykład można znaleźć w art. 2b ustawy z 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego, zgodnie

więcej »

Dostęp do drogi publicznej

Drogi dzielą się na publiczne i wewnętrzne, przy czym zaliczenie do odpowiedniej kategorii zależy od kwestii własności. Właścicielem drogi publicznej może być jedynie Skarb Państwa (drogi krajowe) albo samorząd województwa,

więcej »

Ślad po przekształceniu

Dział III księgi wieczystej przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (z wyjątkiem hipotek), na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń (z wyjątkiem

więcej »

Zapłata cudzego podatku

Na gruncie prawa cywilnego jest to proste… Zgodnie z art. 356 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby

więcej »

Wygaśnięcie służebności gruntowej – konfuzja

Należąca do ograniczonych praw rzeczowych służebność gruntowa to prawo na rzeczy cudzej, które obciąża zawsze nieruchomość będącą własnością innej osoby niż właściciel nieruchomości władnącej. Uprawnienia wynikające ze służebności mają

więcej »

Zaliczka i zadatek

Zaliczkę lub zadatek można spotkać najczęściej w umowie przedwstępnej, przez którą strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy sprzedaży i określają jej istotne postanowienia. Nie są to pojęcia tożsame, zaś różnice między

więcej »

Garaże i miejsca postojowe

Nabywca lokalu mieszkalnego jest z reguły zainteresowany uzyskaniem trwałego prawa do parkowania swojego pojazdu w pobliskim i oznaczonym miejscu, jednak deweloper może zaproponować mu rozwiązania różniące się pod względem prawnym. Jednym

więcej »

Grunty pod wodami płynącymi

Symbol Wp w wypisie z rejestru gruntów jest sygnałem alarmowym dla stron planowanej transakcji. Oznacza grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, czyli nieruchomość wyłączoną z obrotu cywilnoprawnego. Przepisy obowiązującej ustawy

więcej »

Zbycie nieruchomości bez PIT – kiedy mija 5 lat?

Odpłatne zbycie nieruchomości (również jej części i udziału w nieruchomości), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowi

więcej »

Strefa rewitalizacji bez pierwokupu

Po wejściu w życie ustawy z 09.10.2015r. o rewitalizacji wiele rad gmin podjęło uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, z jednoczesnym ustanowieniem na rzecz gminy prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

więcej »

Darowizna pieniężna zwolniona od podatku

Z art. 4a ustawy z 28.07.1983r. o podatku od spadków i darowizn wynika, że darowizna środków pieniężnych na rzecz małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, itd.), wstępnych (rodziców, dziadków, itd.), pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy

więcej »