DARIUSZ WOJTCZAK

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Blog

Przejęcie spłaty kredytu

Częsta sytuacja: małżonkowie wspólnie zaciągają kredyt i kupują nieruchomość, jednak później rozwodzą się (ewentualnie ustanawiają rozdzielność majątkową) i przeprowadzają podział majątku wspólnego, polegający na przyznaniu nieruchomości jednemu

więcej »

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego

Lepiej nie pozbywać się pochopnie odpisu wyroku rozwodowego z klauzulą wykonalności dotyczącą alimentów… W wielu sytuacjach konieczne jest przedłożenie odpisu wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód

więcej »

Wykreślenie hipoteki z pomocą BGK

W księgach wieczystych można znaleźć hipoteki wpisane kilkadziesiąt lat temu na rzecz nieistniejących już banków lub innych instytucji (wierzycieli hipotecznych). Nie znikną one z upływem czasu,

więcej »

Własność bez ograniczeń

Możliwość rozporządzania nieruchomością to jeden z podstawowych atrybutów prawa własności. W pewnych sytuacjach ustawodawca wprowadza jednak ograniczenia. Przykład można znaleźć w art. 2b ustawy z 11.04.2003r.

więcej »

Dostęp do drogi publicznej

Drogi dzielą się na publiczne i wewnętrzne, przy czym zaliczenie do odpowiedniej kategorii zależy od kwestii własności. Właścicielem drogi publicznej może być jedynie Skarb Państwa

więcej »

Ślad po przekształceniu

Dział III księgi wieczystej przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (z wyjątkiem hipotek), na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz

więcej »

Zapłata cudzego podatku

Na gruncie prawa cywilnego jest to proste… Zgodnie z art. 356 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia

więcej »

Zaliczka i zadatek

Zaliczkę lub zadatek można spotkać najczęściej w umowie przedwstępnej, przez którą strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy sprzedaży i określają jej istotne postanowienia. Nie są to

więcej »

Garaże i miejsca postojowe

Nabywca lokalu mieszkalnego jest z reguły zainteresowany uzyskaniem trwałego prawa do parkowania swojego pojazdu w pobliskim i oznaczonym miejscu, jednak deweloper może zaproponować mu rozwiązania różniące się pod

więcej »

Grunty pod wodami płynącymi

Symbol Wp w wypisie z rejestru gruntów jest sygnałem alarmowym dla stron planowanej transakcji. Oznacza grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, czyli nieruchomość wyłączoną z obrotu cywilnoprawnego. Przepisy

więcej »