DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Umowa między wspólnikiem i jednoosobową spółką z o.o.

W jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wszystkie udziały w kapitale zakładowym przysługują jedynemu wspólnikowi, ewentualnie jedynemu wspólnikowi i spółce, która nabyła udziały własne zgodnie z art. 200 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH). Taka spółka jest jednak odrębnym podmiotem prawa i może zawrzeć ze wspólnikiem umowę, np. sprzedaży, darowizny, zamiany, najmu, dzierżawy, o dzieło lub zlecenia. Skuteczne dokonanie czynności prawnej wymaga przestrzegania kilku zasad wynikających z przepisów KSH. […]

Wspólnota mieszkaniowa – odwołanie zarządcy

Art. 18 ustawy z 24.06.1994r. o własności lokali stanowi, że właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty przez dotychczasowych współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do każdego kolejnego nabywcy lokalu. Określenie sposobu zarządu […]

Przejęcie spłaty kredytu

Częsta sytuacja: małżonkowie wspólnie zaciągają kredyt i kupują nieruchomość, jednak później rozwodzą się (ewentualnie ustanawiają rozdzielność majątkową) i przeprowadzają podział majątku wspólnego, polegający na przyznaniu nieruchomości jednemu z nich. Czy małżonek rezygnujący z prawa własności jest nadal zobowiązany do spłaty kredytu? Tak. Podział majątku wspólnego nie ma bezpośredniego wpływu na istnienie zobowiązania wobec kredytodawcy. Dwoje kredytobiorców pozostaje dłużnikami banku i odpowiada za zwrot kredytu i realizację pozostałych roszczeń […]

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego

Lepiej nie pozbywać się pochopnie odpisu wyroku rozwodowego z klauzulą wykonalności dotyczącą alimentów… W wielu sytuacjach konieczne jest przedłożenie odpisu wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód ze stwierdzeniem prawomocności, np. przy zawarciu notarialnej umowy o podział majątku wspólnego lub w celu ujawnienia w księdze wieczystej współwłasności w częściach ułamkowych w miejsce małżeńskiej wspólności majątkowej. Wyrok staje się prawomocny, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia […]

Pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.

Każdy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników i wykonywać na nim prawo głosu. Z art. 243 § 1 Kodeksu spółek handlowych wynika, że prawo to nie ma charakteru osobistego, ponieważ wspólnik może udzielić w tym zakresie pełnomocnictwa, jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń. Niedopuszczalne jest całkowite wykluczenie tej możliwości w umowie spółki, wolno jedynie wprowadzić ograniczenia, np. przez wskazanie, że pełnomocnikiem powinien być inny wspólnik. […]

Wykreślenie hipoteki z pomocą depozytu sądowego

Z art. 94 ustawy z 06.07.1982r. o księgach wieczystych i hipotece wynika, że wygaśnięcie hipoteki jest następstwem wygaśnięcia wierzytelności zabezpieczonej oraz braku możliwości powstania kolejnych wierzytelności hipotecznych z danego stosunku prawnego. Co do zasady wierzytelność wygasa w przypadku spełnienia świadczenia przez dłużnika. Do wygaśnięcia hipoteki i jej wykreślenia w księdze wieczystej można doprowadzić również w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie może spłacić zabezpieczonej wierzytelności z przyczyn od niego niezależnych. Zgodnie z art. 99 § 1 ustawy o księgach […]

Wykreślenie hipoteki z pomocą BGK

W księgach wieczystych można znaleźć hipoteki wpisane kilkadziesiąt lat temu na rzecz nieistniejących już banków lub innych instytucji (wierzycieli hipotecznych). Nie znikną one z upływem czasu, mogą też zniechęcić potencjalnych nabywców nieruchomości do zawarcia umowy notarialnej. Do wykreślenia hipoteki konieczne jest przedłożenie w sądzie wieczystoksięgowym pisemnej zgody wierzyciela hipotecznego. Co jednak zrobić, jeżeli wierzyciel już nie istnieje i nie ma również jego następców prawnych? W wielu sytuacjach […]

Nabycie nieruchomości od osoby nieuprawnionej

Czy można skutecznie nabyć nieruchomość od osoby niebędącej właścicielem? Tak, ale tylko w określonych sytuacjach. Nabycie własności nieruchomości może mieć charakter pierwotny lub pochodny. W przypadku nabycia pierwotnego nie występuje następstwo prawne między dotychczasowym i nowym właścicielem. Pierwszy z nich traci prawo, drugi uzyskuje je na nowo. Co więcej, nabywa własność niezależnie od tego, czy uprzednio komuś przysługiwała, brak tu relacji zbywca – nabywca (np. zasiedzenie, wywłaszczenie, nacjonalizacja). Własność jest nabywana […]

Własność bez ograniczeń

Możliwość rozporządzania nieruchomością to jeden z podstawowych atrybutów prawa własności. W pewnych sytuacjach ustawodawca wprowadza jednak ograniczenia. Przykład można znaleźć w art. 2b ustawy z 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego, zgodnie z którym nabywca nieruchomości rolnej przez okres 5 lat od dnia nabycia nie może jej zbyć innemu podmiotowi bez zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Umowa zawarta z naruszeniem tego przepisu będzie nieważna, o ile nie zachodzi jeden z wyjątków […]

Dostęp do drogi publicznej

Drogi dzielą się na publiczne i wewnętrzne, przy czym zaliczenie do odpowiedniej kategorii zależy od kwestii własności. Właścicielem drogi publicznej może być jedynie Skarb Państwa (drogi krajowe) albo samorząd województwa, powiatu lub gminy (odpowiednio drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne). W zasadzie może z nich korzystać każdy, jednak dodatkowo dzielą się na drogi ogólnodostępne oraz drogi o ograniczonej dostępności, w tym autostrady i drogi ekspresowe. Tym samym nie każda powszechnie […]