DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Z dniem 28.04.2023r. weszła w życie ustawa z 07.10.2022r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane. Czy to oznacza, że nie sprzedamy już mieszkania bez świadectwa charakterystyki energetycznej? Nie! Zgodnie z art. 10 znowelizowanej ustawy z 29.08.2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (dalej: ustawa) świadectwo charakterystyki energetycznej (dalej: świadectwo) zawiera: – dane identyfikacyjne budynku lub części budynku, – charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku, – […]

Spółdzielnia mieszkaniowa bez prawa do gruntu

Zgodnie z art. 244 Kodeksu cywilnego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do ograniczonych praw rzeczowych, jednak regulują je w dużej mierze odrębne przepisy – ustawa z 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Powstanie tego prawa powinno wyglądać następująco:1) spółdzielnia nabywa prawo własności (współwłasności) lub użytkowania wieczystego gruntu, a następnie2) ustanawia (również w drodze przekształcenia prawa lokatorskiego) ograniczone prawo rzeczowe obciążające przedmiot jej własności (nieruchomość gruntową […]

Prawo pierwokupu – definicja lasu

W art. 3 ustawy z 28.09.1991r. o lasach (dalej: UOL) las zdefiniowano jako grunt: 1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony: a) przeznaczony do produkcji leśnej lub b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo c) wpisany do rejestru zabytków; 2) związany z gospodarką leśną, […]

Pożyczka pieniężna a zwolnienie od PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) obciąża również umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, co wynika z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: ustawa). PCC nie podlegają umowy w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT, albo jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od VAT z tytułu dokonania tej czynności (art. 2 pkt 4 ustawy). Ważne: – obowiązek podatkowy powstaje […]

Cudzoziemcy w Polsce – podejmowanie działalności gospodarczej

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy z 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły, przy czym jej podejmowanie, wykonywanie i zakończenie jest wolne dla każdego na równych prawach. Czy jednak wolność działalności gospodarczej przysługuje osobom fizycznym nieposiadającym obywatelstwa polskiego (osobom zagranicznym)? Odpowiedź znajdziemy w ustawie z 06.03.2018r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych […]

Ustawy deweloperskie – którą stosować?

Z dniem 01.07.2022r. w całości weszła w życie nowa ustawa deweloperska, czyli ustawa z 20.05.2021r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (dalej: nowa ustawa), co wiąże się z utratą mocy ustawy z 16.09.2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (dalej: stara ustawa). Nie oznacza to jednak, że stara ustawa nie kształtuje już sytuacji prawnej deweloperów i ich klientów! Przyjrzyjmy się […]

Nabycie nieruchomości przez stowarzyszenie

Stowarzyszenia i stowarzyszenia zwykłe mogą nabywać nieruchomości, jednak w odmiennych trybach. Stowarzyszenie ma osobowość prawną, podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) i działa na podstawie pisemnego statutu, który zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach (dalej: POS) określa w szczególności: – władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje, – sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań […]

Umowa między wspólnikiem i jednoosobową spółką z o.o.

W jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wszystkie udziały w kapitale zakładowym przysługują jedynemu wspólnikowi, ewentualnie jedynemu wspólnikowi i spółce, która nabyła udziały własne zgodnie z art. 200 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH). Taka spółka jest jednak odrębnym podmiotem prawa i może zawrzeć ze wspólnikiem umowę, np. sprzedaży, darowizny, zamiany, najmu, dzierżawy, o dzieło lub zlecenia. Skuteczne dokonanie czynności prawnej wymaga przestrzegania kilku zasad wynikających z przepisów KSH. […]

Wspólnota mieszkaniowa – odwołanie zarządcy

Art. 18 ustawy z 24.06.1994r. o własności lokali stanowi, że właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty przez dotychczasowych współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do każdego kolejnego nabywcy lokalu. Określenie sposobu zarządu […]

Przejęcie spłaty kredytu

Częsta sytuacja: małżonkowie wspólnie zaciągają kredyt i kupują nieruchomość, jednak później rozwodzą się (ewentualnie ustanawiają rozdzielność majątkową) i przeprowadzają podział majątku wspólnego, polegający na przyznaniu nieruchomości jednemu z nich. Czy małżonek rezygnujący z prawa własności jest nadal zobowiązany do spłaty kredytu? Tak. Podział majątku wspólnego nie ma bezpośredniego wpływu na istnienie zobowiązania wobec kredytodawcy. Dwoje kredytobiorców pozostaje dłużnikami banku i odpowiada za zwrot kredytu i realizację pozostałych roszczeń […]