DARIUSZ WOJTCZAK

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

maxgraf

POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA PRZY ŻYCIU

Do poświadczenia pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu konieczne jest osobiste stawiennictwo danej osoby i ustalenie jej tożsamości. Wspomniane okoliczności notariusz stwierdza osobiście (naocznie), a następnie poświadcza pisemnie ze wskazaniem dnia, godziny i minuty. Ustalenie faktu, że dana osoba żyje w określonym czasie, może mieć znaczenie w sprawie administracyjnej, spadkowej lub ubezpieczeniowej, w szczególności w przypadku wypłaty odszkodowania, emerytury lub …

POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA PRZY ŻYCIU Read More »

POŚWIADCZENIE DATY OKAZANIA DOKUMENTU

Poświadczenie daty okazania jest dowodem, że dokument istniał w dniu dokonania tej czynności notarialnej. Na żądanie strony notariusz wskazuje w klauzuli poświadczeniowej również godzinę i minutę okazania. Chroni to klienta przed zarzutami, że dokument został sporządzony w późniejszym terminie i antydatowany. Ponadto dokument spełnia wtedy wymóg zachowania formy pisemnej z datą pewną, określonej w Kodeksie cywilnym. Przepisy niekiedy uzależniają ważność lub określone …

POŚWIADCZENIE DATY OKAZANIA DOKUMENTU Read More »

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI ODPISU DOKUMENTU

Niekiedy strona przedkładająca posiadany dokument innej osobie lub instytucji pragnie zachować jego oryginał. Pomocna będzie wtedy wizyta u notariusza, który może sporządzić nieograniczoną liczbę odpisów dokumentu. Warto jednak pamiętać, że w określonym postępowaniu przed sądem lub organem administracji może istnieć wymóg złożenia do akt oryginału dokumentu. Poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem polega na stwierdzeniu, …

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI ODPISU DOKUMENTU Read More »

POŚWIADCZENIE PODPISU

Poświadczenie notarialne jest dowodem, że osoba podpisana własnoręcznie podpisała dokument. Sprawia to, że wielu klientów korzysta z pomocy notariusza w celu uniknięcia kwestionowania autentyczności ich oświadczeń, dotyczących różnych spraw. Niektóre czynności prawne wymagają jednak takiego poświadczenia, co wynika wprost z przepisów. Do najczęściej spotykanych należą: zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie na …

POŚWIADCZENIE PODPISU Read More »

DALSZE PEŁNOMOCNICTWO (SUBSTYTUCJA)

Mocodawca może ustanowić kilku pełnomocników z takim samym lub różnym zakresem umocowania, a także upoważnić ich do samodzielnego lub łącznego działania. Z uwagi na rolę zaufania mocodawcy do reprezentanta zasadą jest, że pełnomocnik nie może ustanowić dla reprezentowanego innych pełnomocników. W treści pełnomocnictwa można zastrzec inaczej i wyraźnie upoważnić pełnomocnika do ustanowienia dalszych pełnomocników (substytutów). Umocowanie substytuta nie może być …

DALSZE PEŁNOMOCNICTWO (SUBSTYTUCJA) Read More »

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

Pełnomocnictwo szczególne (do poszczególnych czynności) pozostawia pełnomocnikowi najmniej swobody. Jest on umocowany do dokonania konkretnej czynności prawnej i często jedynie powiela oświadczenie woli określone w pełnomocnictwie. Nie musi to być jedna czynność, jednak ich liczbę należy wskazać, gdyż bez tego dojdzie do niezamierzonego udzielenia pełnomocnictwa rodzajowego. Udzielenie pełnomocnictwa szczególnego wynika z woli mocodawcy lub z ustawy, np. prokurent …

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE Read More »

PEŁNOMOCNICTWO RODZAJOWE

Czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają pełnomocnictwa rodzajowego albo szczególnego, tzn. do poszczególnych czynności. W pełnomocnictwie rodzajowym należy określić rodzaj czynności, do jakich zostało udzielone, a także ich przedmiot, np. zawieranie umów sprzedaży i leasingu samochodów osobowych. Liczba tych czynności jest nieoznaczona. Zakres swobody przedstawiciela jest mniejszy niż w przypadku pełnomocnictwa ogólnego i zależy od woli mocodawcy, jednak dla bezpieczeństwa …

PEŁNOMOCNICTWO RODZAJOWE Read More »

PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE

Czynności prawnych można dokonywać przez pełnomocnika, poza wyjątkami wynikającym z ustawy lub z właściwości czynności. Do wyjątków należy testament, którego nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego jego podstawą. Pełnomocnik działa w imieniu mocodawcy i na jego rzecz, czynność …

PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE Read More »

OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU FUNDACJI

Osoba fizyczna lub osoba prawna może ustanowić fundację dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Na realizację tych celów fundator przeznacza określone składniki majątkowe w postaci pieniędzy, papierów wartościowych oraz …

OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU FUNDACJI Read More »

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ

Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej 1 wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej 1 jest akcjonariuszem. Akcjonariusz jest obowiązany jedynie do świadczeń określonych w statucie, nie odpowiada za zobowiązania spółki i może ją reprezentować jedynie jako pełnomocnik lub prokurent, ponosi jednak …

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ Read More »