UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Umowa sprzedaży przenosi własność nieruchomości na nabywcę w chwili jej zawarcia (niezależnie od zapłaty ceny, wydania przedmiotu umowy i wpisu nowego właściciela w księdze wieczystej), chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Sprzedaż obejmuje z mocy prawa części składowe nieruchomości, takie jak budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane (z wyjątkiem urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania …

UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Read More »