Cudzoziemcy w Polsce – podejmowanie działalności gospodarczej

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy z 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły, przy czym jej podejmowanie, wykonywanie i zakończenie jest wolne dla każdego na równych prawach. Czy jednak wolność działalności gospodarczej przysługuje osobom fizycznym nieposiadającym obywatelstwa polskiego (osobom zagranicznym)? Odpowiedź znajdziemy w ustawie z 06.03.2018r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców […]