DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

ZBYCIE LUB OBCIĄŻENIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do ograniczonych praw rzeczowych, właścicielem nieruchomości jest spółdzielnia mieszkaniowa, natomiast uprawniony może korzystać z lokalu i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku. Prawo to jest zbywalne (np. w drodze notarialnej umowy sprzedaży, zamiany lub darowizny), przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Zbyć można również ułamkową część tego prawa, jednak w przypadku sprzedaży pozostałym współuprawnionym przysługuje prawo pierwokupu. Dla prawa można prowadzić księgę wieczystą, ale nie jest to obowiązkowe, stąd w wielu przypadkach zakłada się ją dopiero przy zawarciu umowy sprzedaży na kredyt zabezpieczony hipoteką (hipoteka musi być wpisana w księdze wieczystej). Prawo to wykazuje wiele odmienności w stosunku do własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, w szczególności nie można go obciążyć służebnością osobistą mieszkania i nie może być przedmiotem umowy dożywocia.