DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA ZWROTNEGO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI PO UMOWIE PRZEWŁASZCZENIA NA ZABEZPIECZENIE

Dłużnik, który zawarł z wierzycielem umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie, nie ma zamiaru trwałego wyzbycia się własności. Realizacja zabezpieczonego zobowiązania powoduje wygaśnięcie wierzytelności, jednak nie skutkuje automatycznym przywróceniem pierwotnych stosunków własnościowych. By to osiągnąć konieczne jest zawarcie bezwarunkowej notarialnej umowy zwrotnego przeniesienia własności, będącej podstawą ponownego wpisania dłużnika jako właściciela w księdze wieczystej. Roszczenie o zawarcie tej umowy staje się wymagalne z chwilą zwrotu długu i może być dochodzone na drodze sądowej. Warto pamiętać, że umowa przewłaszczenia nie wywiera skutków wobec osób trzecich, w stosunkach zewnętrznych wierzyciel nie działa jako powiernik, ale jako pełnoprawny właściciel nieruchomości. Jeżeli sprzeda ją osobie trzeciej, umowa sprzedaży będzie ważna i przeniesie własność. Naruszenie postanowień umowy przewłaszczenia spowoduje jedynie odpowiedzialność odszkodowawczą wierzyciela wobec dłużnika.