DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

PROTOKÓŁ DO WNIOSKU WIECZYSTOKSIĘGOWEGO

Notariusz jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta. W innych przypadkach czynność notarialna ma charakter samodzielny i jest dokonywana po sporządzeniu protokołu notarialnego obejmującego treść żądania klienta, które może dotyczyć np. wpisu własności na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, wykreślenia hipoteki na podstawie zgody wierzyciela, wykreślenia służebności osobistej na podstawie odpisu skróconego aktu zgonu uprawnionego. W każdym przypadku w kancelarii notarialnej należy przedłożyć odpowiedni dokument.