DARIUSZ WOJTCZAK​ KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z NOTARIUSZEM

SZYBKIE ZAŁATWIENIE CZĘŚCI SPRAW

TERMINOWOŚĆ I PROFESJONALIZM

Zakres usług

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Kancelaria notariusza Dariusza Wojtczaka zapewnia swoim klientom pełny zakres usług notarialnych przewidzianych w obowiązującym prawie. Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne, przy czym do najbardziej typowych należą: umowa sprzedaży, umowa przedwstępna sprzedaży, umowa rozwiązująca umowę przedwstępną sprzedaży, umowa sprzedaży warunkowa, umowa przeniesienia własności, umowa deweloperska, umowa darowizny, umowa dożywocia, umowa zamiany, umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu, umowa zniesienia współwłasności, umowa o dział spadku, umowa majątkowa małżeńska (w tym o ustanowienie rozdzielności majątkowej), umowa rozwiązująca umowę majątkową małżeńską, umowa o podział majątku wspólnego, oświadczenie o ustanowieniu służebności, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, umowa spółki, akt założycielski spółki, statut spółki akcyjnej, oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, oświadczenie o ustanowieniu fundacji, umowa ugody, testament (w tym z poleceniem, zapisem zwykłym, zapisem windykacyjnym, wydziedziczeniem), odwołanie testamentu, umowa zrzeczenia się dziedziczenia, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, pełnomocnictwo, protokół do wniosku wieczystoksięgowego,
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 4. sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 5. doręcza oświadczenia,
 6. spisuje protokoły:
  • walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych,
  • w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej,
 7. sporządza protesty weksli i czeków,
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz dokonuje czynności notarialnych w Kancelarii Notarialnej w Ostrowie Wielkopolskim, a także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Dokumenty i opłaty

Osoba biorąca udział w czynności notarialnej okazuje ważny dokument tożsamości.  Niektóre usługi realizujemy na bieżąco, zwłaszcza poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu oraz pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Wiele czynności wymaga jednak wcześniejszego przygotowania, zgromadzenia dokumentów i uzgodnienia terminu.  Poznanie przez nas rodzaju i treści zamierzonej czynności notarialnej, a także stanu prawnego i faktycznego jej przedmiotu, pozwoli na wskazanie, jakie dokumenty i informacje są niezbędne do realizacji czynności zgodnie z prawem i z zachowaniem należytej dbałości o bezpieczeństwo obrotu oraz interesy naszych klientów i osób, na których sytuację czynność ta może wpłynąć. Pracownicy Kancelarii i notariusz udzielają wszelkich porad prawnych i wyjaśnień nieodpłatnie.  W związku z tym każdego z klientów prosimy o telefoniczny, mailowy lub osobisty kontakt z Kancelarią.   Udzielenie przez nas szybkich i pełnych wyjaśnień oraz uzgodnienie jak najwcześniejszego terminu czynności będzie prostsze, jeżeli klient już podczas pierwszego kontaktu poda podstawowe informacje, np. w przypadku nieruchomości i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – numer księgi wieczystej oraz cenę (wartość) przedmiotu umowy.   Za dokonanie czynności notarialnych notariuszowi przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, wskazane w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Wynagrodzenie notariusza podlega zwiększeniu o podatek od towarów i usług (VAT).  Zgodnie z obowiązującym prawem notariusz oblicza, pobiera i przekazuje na rachunki bankowe odpowiednich instytucji niektóre podatki i opłaty, w szczególności: 
 • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), 
 • podatek od spadków i darowizn (SD),
 • opłaty sądowe od wniosków o wpis w księdze wieczystej,
 • opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego.
Klienci kontaktujący się z Kancelarią uzyskają informację o wszelkich kosztach zamierzonej czynności notarialnej.  Wszystkie należności można uiścić również w formie bezgotówkowej, za pomocą smartfona, smartwatcha lub karty płatniczej, w systemach VISA, Mastercard, Maestro, Diners Club, American Express, JCB, UnionPay, Google Pay i Apple Pay. Klienci nie są obciążani z tego tytułu dodatkowymi opłatami. Naszym klientom zapewniamy również bezpłatny dostęp do internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Kontakt

Dariusz Wojtczak
Kancelaria Notarialna

ul. Sądowa 1/2
63-400 Ostrów Wielkopolski

nr rachunku bankowego

98 1090 1160 0000 0001 2214 6261
(Santander Bank Polska S.A.)

pn. – pt.: 09:00 – 16:00

inne terminy i godziny po wcześniejszym uzgodnieniu

Gdzie jesteśmy

Kancelaria Notarialna znajduje się naprzeciw budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, na parterze kamienicy usytuowanej na narożniku ul. Sądowej i pl. Stefana Rowińskiego.

W okolicy można znaleźć wiele miejsc parkingowych, w szczególności na terenie pobliskiej Konkatedry Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika.

DARIUSZ WOJTCZAK​ KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM - ul Sądowa

Napisz do nas

* Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym dla potrzeb niezbędnych do obsługi korespondencji.

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

 1. Administratorem  danych osobowych jest notariusz Dariusz Wojtczak.
 2. Siedziba administratora danych osobowych mieści się pod adresem: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Sądowa 1/2.
 3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie oraz art. 6 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących czynności jest konieczne i prawnie wymagane. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji czynności notarialnych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
 6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych. Może Pani/Pan je poprawiać, aktualizować. Ma  Pani/Pan prawo wnieść  skargę do organu nadzorczego.
 7. Ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną.

Dane osobowe w formularzu kontaktowym podałam/podałem dobrowolnie.

Skip to content